REVIZE OBECNĚ


Elektrická zařízení patří dle zákona č: 174/1968 Sb. mezi „vyhrazená technická zařízení„ na která dohlíží Technická inspekce ČR a podobně jako u technických kontrol automobilů, je státem vyžadováno ve stanovených lhůtách provádět kontroly stavu zařízení zejména z hlediska jejich bezpečnosti.

Zjednodušeně řečeno je revize souhrn úkonů, kterým se zjišťuje, zda „předmět revize“ odpovídá požadavkům na jejich bezpečnost, a zda je v souladu s platnými normami, předpisy apod. Revizní zpráva je pak nezávislý posudek o stavu zařízení či spotřebičů.

Revize elektroinstalací, hromosvodů, elektrospotřebičů, ručního elektrického nářadí, rozvaděčů a strojů certifikovaným dodavatelem revizních prací je zakotveno v Zákoníku práce (Zákon č. 174/68 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 488/2000 Sb.) a hlavním důvodem provádění revizí je jistota majitele nebo provozovatele, že jeho zařízení či spotřebiče jsou bezpečné.

Neexistující doklad či „propadlá revizní zpráva“, je porušením zákona ze strany organizace provozující zařízení či instalaci, a může být citelně postižena inspektoráty práce při kontrolách či vyšetřování pracovních úrazů a majetkových škod, a je vždy orgánem státního odborného dozoru a pojišťovnami pokládána za důkaz, že viníkem úrazu je provozovatel objektu či zařízení, na němž úraz nastal. Inspekční orgán (Inspektorát práce) může udělit finanční pokuty až do výše 2.000.000,- Kč, dle zákona č.: 251/2005 Sb.

Při absenci platné revize nelze jednoznačně určit bezpečnost provozovaného zařízení, spotřebiče, elektroinstalace, nebo hromosvodu. Základním principem revize je jistota schopnosti bezpečného provozu tohoto zařízení.

Revize elektro jsou jedním ze základních požadavků při certifikaci na ISO a je pravidlem, že při každém auditu na ISO je nezbytné předložit veškeré platné revize

V praxi je hlavním zájmem pravidelných revizí zařízení předejít jakýmkoliv úrazům zaměstnanců z důvodu například nevyhovujících zařízení nebo elektroinstalací. V opačném případě může vzniknout kromě zdravotních úrazů i úraz smrtelný nebo požár a v těchto situacích lze očekávat finanční postihy v řádech milionů korun a případné finanční náhrady újmy na zdraví nebo způsobené škody. Tyto situace zpravidla nejsou kryté pojistným plněním nebo jsou pojišťovnami výrazně krácena při nedoložení platné revizní zprávy.

Revizní technik je Váš spojenec, který se snaží najít závady a odhalit bezpečnostní rizika, která mohou uživatele ohrozit. Výsledkem této činnosti není zbytečně komplikovat majiteli provoz zařízení, ale včas odhalit a předejít riziku možného selhání. V případě bezchybného stavu je pak spokojenost na obou stranách a tento stav je stvrzen kladnou revizní zprávou.