REVIZE ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ A NÁŘADÍ


Dle platné legislativy je zaměstnavatel povinen zajistit v platných lhůtách revize elektrických spotřebičů. Nabízíme také proškolení vašich zaměstnanců na kontrolu a užívání elektrických spotřebičů. Tímto proškolením či neproškolením zaměstnanců se zásadně mění odpovědnost za způsobené škody.

Pro provedení revizí spotřebičů, je třeba nejprve předložit poslední platnou revizi spotřebičů a předložení těchto spotřebičů k vlastní revizi. Zrevidovat lze pouze ty spotřebiče, které budou předloženy k revizi a ke kterým bude zajištěn dostatečný přístup.

Pro naše stálé klienty nabízíme také hlídání lhůty periodických revizí

PLATNÁ LEGISLATIVA

Podle zákoníku práce §134 a na něj navazujícího zákona č. 309/2006Sb a je zaměstnavatel povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány a také byly pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Pro zajišťování bezpečnosti elektrických spotřebičů během jejich provozování platí předpisy vycházející ze zákona č.262/2006Sb, zákoníku práce o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Podle §101 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Platí pro spotřebiče i elektroinstalace.

Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení a nářadí, stanoví prováděcí právní předpis, kterým je nařízení vlády č. 378/2001Sb. Touto normou jsou řešeny minimální požadavky na bezpečný provoz a používání elektrických spotřebičů tak, aby se zabránilo riziku ohrožení osob nebezpečným dotykem u spotřebičů pod napětím a dalšími jevy vyvolanými účinky elektřiny nebo aby se toto riziko snížilo na minimum.

Nařízení vlády č. 101/2005Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Splnění těchto předpisů je provozovatel povinen na požádání předložit. Nedodržení uvedených požadavků je hodnoceno jako porušení zákona.

Pojištění provozovatele proti škodě způsobené zaměstnancům nebo třetím osobám pozbývá účinnosti, nemůže-li se provozovatel prokázat platným protokolem revize zařízení.

Co je tedy hlavní smysl elektrických revizí? Jednoduše řečeno přenesení odpovědnosti. Zaměstnavatel zajistí platné revize a proškolení zaměstnanců, čímž je poučí, jak se mají chovat, co smějí či nesmějí, jak mají zacházet se spotřebiči a co je jejich povinnost. V tuto chvíli je odpovědnost přenesena na zaměstnance, a pokud dojde k úrazu či hmotné škodě, jedná zpravidla o pochybení nebo nedodržení předpisů zaměstnanci a ti nesou tíhu odpovědnosti.